ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    เวทีขับเคลื่อน      
 
   เวทีนโยบาย
 
     การประชุมห ารือเรื่อง การพนันบนส ื่อโทรทัศน ์ 
     การพัฒนากา รบูรณาการก ลไกคุ้มครอ งเด็กและเย าวชนผ่านกร ะบวนการสมั ชชาสุขภาพ ปี 2557  


   เวทีวิชาการ
 
     การประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ด้วยเครื่องอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 
     ประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อพัฒนาโจทย์การศึกษาและมาตรการควบคุมบริการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อการเสี่ยงโชค ครั้งที่ 1  
     ประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับสื่อในการเล่นการพนันและการเสี่ยงโชค" 
     การประชุมเพื่อระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อพัฒนาโจทย์การศึกษาและมาตรการควบคุมบริการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อการเสี่ยงโชค ครั้งที่ 2  
     ประชุมวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2 และ 3 ตัว ผ่านเครื่องจำหน่าย ครั้งที่ 2 

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org