ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    เอกสารเผยแพร่      
 
   รายงานการประชุม
 
     การประชุมห ารือเรื่อง การพนันบนส ื่อโทรทัศน ์ 
การประชุมป รึกษาหารือ การพนันบนส ื่อโทรทัศน ์ จัดโดยสำนั กงาน กสทช. ร่วมกับ ศุูนย์ข้อม ูลนโยบายสา ธารณะการลด ผลกระทบจาก การพนัน มูลนิธิสาธ ารณสุขแห่ง ชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2560
     เวทีแลกเปล ี่ยนเรียนร ู้ การพัฒนากล ไกลดผลกระท บจากการพนั น ครั้งที่ 1/2558 
     เวทีแลกเปล ี่ยนเรียนร ู้ การพัฒนากล ไกลดผลกระท บจากการพนั น ครั้งที่ 2 / 2558 


   คำสั่ง/ประกาศ
 
     คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ 
     คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
     คำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนํามาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน  
     คำสั่ง คสช.ฉบับที่/ 24/2557 เรื่องการห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย 
     ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการควบคุมการพนันแห่งชาติ พ.ศ............................... 
     คำสั่งกระทรวงมหาดไทย มาตรการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันฟุตบอล 
     มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา 
     คำสั่ง กสทช.เรื่องการออกอากาศรายการหรือโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน 


   การสำรวจ/โพล
 
     ปี 2557 
     ปี 2556 
     ปี 2555 
     ปี 2554 
     ปี 2552 
     ปี 2550 
     ปี 2549 


   กฎหมาย
 
     กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) ออกตามความ ในพระราชบั ญญัติการพน ัน พ.ศ. 2478 
     ร่าง พ.ร.บ. สำนักงานสล ากกินแบ่งร ัฐบาล (ฉบับที่...) พ.ศ.... 
     ร่าง พ.ร.บ.การพนั น พ.ศ..... 
     พ.ร.บ.การพนั น พ.ศ.2478 


   งานวิจัย
 
     การพนัน 
     บ่อนการพนัน 
     สลากกินแบ่งรัฐบาลและกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม 
     การพนันออนไลน์ 
     การพนันทายผลฟุตบอล 
     ชุมชนจัดการการพนัน 
     SMS และการเสี่ยงโชค 
     กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน 


   research brief
 
     สื่อกีฬากับปัญหาชี้นำการพนัน 
วิโรจน์ ศรีหิรัญ สะท้อนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับ “การนำเสนอข่าวสารของสื่อกีฬา” โดยเน้นเสนอเฉพาะข่าวกีฬาฟุตบอลทางสื่อมวลชนประเภทสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อการเล่นพนันทายผลฟุตบอลของสังคมไทย
     สาวปมเสน่ห์การพนัน เพื่อป้องกัน "กลุ่มเสี่ยง" 
นิศาชล ลีรัตนากร ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเล่นพนันของสังคมไทย โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นการพนันและรูปแบบการพนันที่เลือกเล่นในสังคมไทย
     ตัวตนของคนที่ติดการพนันฟุตบอล 
งานศึกษาของสายชล ปัญญชิต ที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของคนที่ติดกีฬาฟุตบอลหรือการคลั่งไคล้การดูกีฬาฟุตบอล
     ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายป้องกันเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากด้วยตู้อัตโนมัติ หรือ หวยออนไลน์ โดย ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
     การควบคุมและความหมายของการพนัน 
ความหมายและประเภทของการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478


   เอกสารวิชาการ
 
     ข้อสังเกตและข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด ้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....  
กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....

จนกระทั่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในช่วงต้นปี 2559

จึงควรมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระสําคัญของร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... อย่างรอบด้าน ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจว่าควรที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือไม่
     ข้อสังเกตเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ...และ ร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโลค พ.ศ... 
เอกสารประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อการให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ....และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ....
     The Study on Hong Kong People’s Participation in Gambling Activities 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "ประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมในการลดผลกระทบจากการพนัน" โดย ดร. ชุง คิม วา (CHUNG Kim Wah) มหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิค วันที่ 22 สิงหาคม 2556
     การสำรวจสถานการณ์การพนันของเยาวชน ปี 2556  
ชุดความรู้สถานการณ์การพนันในกลุ่มเยาวชน ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาจากการพนัน โดยนายชาญชัย ทองสัมฤทธิ์
     บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
บทวิเคราะห์ปัญหาความล้าหลังของกฎหมายการพนันของไทยที่ไม่สามารถจัดการกับการพนันรูปแบบใหม่ ๆ ที่เป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ เช่น การพนันออนไลน์ ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน
     เอกสารรวบรวมข้อมูลเรื่องการส่งข้อความผ่านคลื่นความถี่วิทยุที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 
ข้อมูลทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งข้อความผ่านคลื่นความถี่วิทยุ

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org