ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    งานวิจัย      
 
   การพนัน
 
     การสำรวจสถานการณ์การพนันในเยาวชน  
     การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดผลกระทบจากการพนัน 
     การพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ : โทรทัศน์ดาวเทียม 
     คำสอนของพุทธศาสนาที่มีต่อการพนัน 
     งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องความสุขจากการพนัน 
     ความสัมพันธ์ระะหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติและพฤตกิรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ั่วประเทศ  
     การเพิ่มการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติการปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
     การพนัน หนี้สิน และความสุข 
     เปรียบเทียบผลกระทบทางสุขภาพจิตในผู้เล่นการพนันที่มีภาวะ 
     การศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ 


   บ่อนการพนัน
 
     เครือข่ายและองค์กรทางสังคมของคาสิโนข้ามแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในพื้นที่อีสานล่าง 
     บ่อนการพนันตามแนวชายแดนของไทย ผลกระทบและแนวทางแก้ไข 
     ทัศนคติที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดบ่อนที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยกับหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียทมัธยมดุสิตาราม 
     ผลกระทบจากการเปิดบ่อนการพนันตามแนวชายแดนด้านตะวันออกกับความมั่นคงแห่งชาติ 
     ผลกระทบจากการเปิดคาสิโนที่ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ต่อเศรษฐกิจ การเมืองการ ปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนริมฝั่งโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 


   สลากกินแบ่งรัฐบาลและกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม
 
     หวยใต้ดินในสังคมไทย  
     หวยใต้ดิน – หวยบนดิน: พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย 
     พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดิน ศึกษากรณีประชาชนที่อาศัยในเทศบาบคลองตำหรุ 
     หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการเล่นการพนันหวยในชุมชน (๒๕๔๙) 
     การวิจัย “สลากกินแบ่งรัฐบาล : โครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์ของใคร” 
     การวิจัย “เศรษฐกิจหวยใต้ดิน : มุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทยผ่านธุรกิจการพนัน” 
     การวิจัยเรื่องหวยบนดิน 
     การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
     ผลการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลเที่ยงตรงจริงๆหรือ? 
     การตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้การทดสอบไคกำลังสอง 


   การพนันออนไลน์
 
     รายงานสถานการณ์ ควบคุม ปิดกั้น สื่อออนไลน์ ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย 
     สรุปมาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์ บนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ตัวอย่างการศึกษาใน 10 ประเทศ และ 1 สหภาพ 
     การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478”  
     เกมพนันออนไลน์ หายนะเกมพนันที่ต้องควบคุม 


   การพนันทายผลฟุตบอล
 
     พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอำเภอหาดใหญ่ 
     การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเล่นพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนขิงนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
     จิตสำนึกทางจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนในการรายงานข่าวกีฬาเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ชี้นำสู่การพนัน 
     การตีค่าความสูญเสียจากการเล่นพนันฟุตบอล ของนักเรียน-นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
     การพนันฟุตบอลของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 
     การรับรู้ภาพมายาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กรณีแฟนฟุตบอลชาวไทย 
     THE EFFECTS OF FOOTBALL GAMBLING ON UNIVERSITY STUDENTS IN THE METROPOLITAN AREA 
     พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลในระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
     การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 3 ประเภทวิชาพณิยกรรม ทุกสาขาวิชา  
     ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  


   ชุมชนจัดการการพนัน
 
     รายงานการจัดการความรู้ชุมชนจัดการการพนัน 
     หลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการเล่นการพนันหวยในชุมชน 
     การจัดการความรู้กลุ่มเยาวชนและชุมชนจัดการการพนันเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมลดผลปัญหาการพนัน 


   SMS และการเสี่ยงโชค
 
     มาตรการควบคุมการเสี่ยงโชคในทางการค้าหรืออาชีพ กรณีศึกษาการจัดใ้ห้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคหรือวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
     การสำรวจสถานการณ์การเสี่ยงโชคผ่านข้อความสั้นบนโทรศัพท์มือถือ 


   กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
 
     มาตรการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 : กรณีศึกษาของศาลจังหวัดไชยา 
     ปัญหาการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
     กฎหมายการพนันกับการพนันยุคใหม่ 
     การจัดทำคำนิยามการพนันและการเสี่ยงโชค 
     กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย 

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org