ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    การพนัน      
 
   การสำรวจสถานการณ์การพนันในเยาวชน  


   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดผลกระทบจากการพนัน 


   การพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ : โทรทัศน์ดาวเทียม 


   คำสอนของพุทธศาสนาที่มีต่อการพนัน 


   งานวิจัยสุขภาพจิตเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องความสุขจากการพนัน 


   ความสัมพันธ์ระะหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติและพฤตกิรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ั่วประเทศ  


   การเพิ่มการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติการปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 


   การพนัน หนี้สิน และความสุข 


   เปรียบเทียบผลกระทบทางสุขภาพจิตในผู้เล่นการพนันที่มีภาวะ 


   การศึกษาทบทวนการจัดการปัญหาการพนันและผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ 


   การศึกษาเพือจัดลำดับความรุนแรงของการพนันตามโอกาสได้เสียและผลตอบแทนจากการพนันแต่ละประเภท  


   พฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชนกรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร  


   ประมวลคำศัพท์การพนันและผลกระทบจากวาทกรรมที่เกี่ยวข้อง  

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org