ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    เกี่ยวกับเรา      
 

เกี่ยวกับโครงการ  

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2555   มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ได้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน โดยรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพนันรวม 17 ชุดการศึกษา พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 ประเด็น คือ การพนันออนไลน์ การพนันผ่านทางบริการส่งข้อความสั้น (SMS) การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล การจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ (หวยออนไลน์) การบริหารรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล และหนังสือบทเรียนการจัดการชุมชนปลอดการพนัน 11 ชุมชน รวมทั้งพัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ผลจากการศึกษาพบว่า โครงสร้างพื้นฐานของการพนันออนไลน์ การพนันบอล และการพนันผ่าน SMS ใกล้เคียงกัน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลให้กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ประกอบกับนโยบายของภาครัฐไม่มีความชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองป้องกันผลกระทบจากการพนันกับเด็กและเยาวชน   

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน จึงเกิดขึ้นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างความชัดเจนในนโยบาย  โดยเน้นการทำงาน 3 ด้านสำคัญคือ การพัฒนางานวิชาการที่เข้มข้นเพื่อสร้างความชัดเจนในประเด็นนโยบายเพื่อป้องกันและลดปัญหาจากการพนันโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ด้านที่สองคือ สนับสนุนและเชื่อมโยงบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งเครือข่ายเก่าและเครือข่ายใหม่เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการพนัน  ด้านที่สามคือพัฒนากระบวนการสื่อสื่อสารเพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการพนัน และสร้างการส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน 

วิสัยทัศน์
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีองค์ความรู้ การเฝ้าระวัง เห็นความสำคัญของปัญหาโดยมีการจัดการความรู้ การพัฒนาเครือข่าย การมีกลไกและระบบการจัดการเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาจากการพนัน

พันธกิจ
เชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาครัฐ วิชาการ และภาคีเครือข่าย โดยการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ การจัดกระบวนการให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้มีกลไกเพื่อการจัดการและลดปัญหาจากการพนันบนฐานความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของการดำเนินงาน
1.สังคมไทยตระหนักถึงผลกระทบของการพนันและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน และลดผลกระทบ
2.มีนโยบาย กลไกในระดับชาติเพื่อการจัดการที่สร้างระบบคุ้มครองดูแลผลกระทบจากการพนัน
3.มีระบบ/มาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนันอย่างชัดเจน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ประเด็นขับเคลื่อน


 

 

 

 

 


อ่าน 4080 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting
หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org