Breaking News:

กิจกรรม /ความเคลื่อนไหว

สื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ

วิดิทัศน์ ให้ความรู้ว่าการพนัน ส่งผลต่อพัฒนาการสมอง และพฤติกรรมเด็ก และเยาวชน อย่างไร?

ฐานข้อมูล

จัดการความรู้

ที่สำคัญเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการต่างๆ และผลักดันสู่กลไกหลักที่เกี่ยวข้องโดยใช้กรอบแนวทางสาธารณสุข (Public Health)

เชื่อมประสานภาคี

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

สื่อสารสังคม

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการพนัน

ข้อเสนอเชิงนโยบาย