หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


ช่างเชื่อมความรู้


ผู้แต่ง : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ความยาว/ราคา :
สาระสังเขป : การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีฐานจากการใช้ข้อมูลและความรู้ (Evidence Informed Policy) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่ง แต่การดำเนินการดังกล่าวมีขั้นตอนที่ต้องบริหารจัดการทั้งในองค์ความรู้ และกระบวนการ เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสินจากผู้บริหาร "ช่างเชื่อมความรู้" ได้บันทึกประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิสาธารณสุขแ่ห่งชาติ ทั้งแนวคิด กระบวนการ และการจัดการต่อปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สำหรับเผยแพร่
ไม่มี

หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.