หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


แผนงานโครงการ  

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

www.thainhf.org

สร้างสังคมเพื่อสุขภาพบนฐานความรู้
Knowladge-based Society for Health

 

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

ppvoice.thainhf.org

 

โครงการเสริมสร้างทักษะความสามารถภาคีเครือข่าย
ด้านการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนและการบริหารเครือข่าย

km.thainhf.org

 

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

www http://www.thpinhf.org/

           เป็นสถาบันวิชาการสังกัดมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ โดยได้ดำเนินงานทางด้านวิชาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบมานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะในเรื่องการชี้แนะสาธารณะ (Advocacy) เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายที่สำคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารึก : 0-2650-2607 หรือที่ EMAIL)

 

โครงการหมออนามัย

www http://www.moph.go.th/ops/doctor

          วารสารหมออนามัย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสาน และเชื่อมโยง ทั้งข้อมูลข่าวสาร บุคคล และกลุ่มคนต่างๆในแวดวงสาธารณสุข หรือแวดวงอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน มีการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร แนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นประชุมเครือข่ายนักเขียน ประชาสัมพันธ์วารสารหมออนามัย ตามการประชุมต่างๆ ออกเยี่ยมเยียนสมาชิก เป็นต้น

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยะอร : 0-2590-2366-7 หรือที่ EMAIL)

 

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research Project.)

http://www.si.mahidol.ac.th/r2r

           คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดให้มีโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ การวิจัยที่เข้มแข็งและต่อเนื่องภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้สามารถเสริมสร้างความสามารถทางวิชาการของบุคลากร ฝนการใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความรู้ และนำความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และเชื่อมโยง ไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคติ

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสรินยา 0-2 419-7000 ต่อ 9425 , 9426 และ 9742 หรือที่ EMAIL)

 

แผนพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

research.thainhf.org

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบหมายให้ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินงานแผนพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้เป็นกลไกในสังคมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสังคม และทิศทาง การพัฒนาประเทศ บนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อสังเคราะห์และพัฒนาระบบใหม่ร่วมกัน โดยมีข้อมูลและความรู้ ที่ได้จากการทบทวนประสบการณ์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมสช.ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปี 2547

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 0-2511-5855-7 หรือที่ EMAIL)

 

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

hrn.thainhf.org

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ ส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพ พัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรค พัฒนาให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทและความเหมาะสมของประเทศไทย เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการนำสารสนเทศที่มีอยู่นี้ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว

 

โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ (Bioethics)

bio.thainhf.org

            ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโยลีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การสนับสนุน มูลนิธิสาธารณสุข แห่งชาติ เพื่อการดำเนินงานโครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ ด้านชีวจริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผลกระทบทางการวิจัยให้แก่สังคมและประชาชน เพื่อให้เท่าทัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้เป็นฐานสำหรับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุทธิกานต์ 0-2511-5855-7 ต่อ 107 หรืือที่ EMAIL)

 

โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ยังไม่มีข้อมูลเว็บลิงก์

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสร้างกลไกเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสุขภาพ (สุขภาวะ) และมุ่งเน้นไปที่ ชุมชนให้ร่วมเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติจริง โดย ใช้สถานการณ์ของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน และเครือข่ายการพัฒนาที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสรุปถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถขยายผลในระยะต่อเนื่องได้

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นพ.ชูชัย 02-2192958 หรือที่ EMAIL)

 

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

www http://www.roadsafetythai.org/

หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย (จรป.) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำงานประสาน และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้มาทำงานร่วมกัน โดยอาศัยการจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนงาน 7 ประการ ได้แก่ (1) แผนงานจังหวัดต้นแบบ  (2) แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะ (3) แผนงานพัฒนาเครื่องมือเชิงนโยบาย อันได้แก่ กฎหมาย ระบบการเงินการคลัง (4) แผนงานวิจัย (5) แผนงานพัฒนากลุ่มแกน (6) แผนงานพัฒนาเครือข่ายประชาสังคม และ (7) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

tgri http://www.thaitgri.org

 

   | 1   

 

 


หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.